BADANIA
Badania kardiologiczne


ECHO SERCA

Echo serca (USG serca, echokardiografia, UKG, ultrasonokardiografia) jest badaniem, które pozwala ocenić budowę serca i jego pracę. Podczas badania ECHO oceniane są:
budowa i funkcja zastawek

jamy serca – oceniane przez pomiar ich objętości, grubości ścian i kurczliwość
Badanie pozwala również zdiagnozować obecność płynu (np. krwi) w worku osierdziowym (worku otaczającym serce). Echo serca jest badaniem nieszkodliwym, więc nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonywania.

Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej. Pacjent leży na leżance na lewym boku, klatka piersiowa musi być odsłonięta. Na głowicę aparatu (urządzenie w kształcie małego cylindra, które wysyła i odbiera fale dźwiękowe) nakładany jest żel a następnie głowicę przykłada się pod różnymi kątami do klatki piersiowej w okolicy serca. Obrazy powstałe podczas badania pokazywane są na monitorze aparatu i drukowane na specjalnym papierze.

EKG SPOCZYNKOWE

EKG jest badaniem polegającym na zarejestrowaniu elektrycznej aktywności serca za pomocą elektrod zamocowanych na skórze klatki piersiowej. Badanie pozwala na ocenę rytmu i częstości pracy serca, diagnostykę zaburzeń rytmu serca i umożliwia wykrycie niedokrwienia mięśnia sercowego i zawału serca. Wskazaniem do badania są dolegliwości w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, zaostrzenie choroby wieńcowej
Badanie wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, może być również wykonywana u kobiet w ciąży.
EKG jest badaniem bezbolesnym, może być powtarzane wielokrotnie. Wynik jest przekazywany w postaci graficznego wykresu z interpretacją lekarza kardiologa. Badanie to nie wymaga żadnych specjalnych przygotowań.

HOLTER EKG

Metoda Holtera pozwala na wielogodzinną rejestrację EKG w warunkach nieskrępowanej całodobowej aktywności badanego. Rejestracja zapisu odbywać się może w dwóch systemach. System tradycyjny polega na zapisie sygnału na taśmie magnetycznej w rejestratorze noszonym przez badanego i analizie tego sygnału w stacjonarnym urządzeniu z szybkością 60-240 -krotnie większą od szybkości rejestracji. Drugi system opiera się na rejestracji sygnału w tzw. czasie rzeczywistym, gdzie urządzenie rejestrujące jest jednocześnie analizatorem zapisywanego sygnału. W zestawach holterowskich analizujących zapis w czasie rzeczywistym, rejestracji sygnału EKG dokonuje się na taśmie magnetycznej albo stosuje się rejestratory beztaśmowe, wykorzystujące pamięć elektroniczną.
Badanie to służy ocenie czynności elektrycznej serca. Umożliwia rejestrację zaburzeń rytmu i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego dzięki zastosowaniu wielogodzinnej rejestracji zapisu EKG w warunkach normalnej aktywności badanego
Wskazania do badania:
diagnostyka zaburzeń rytmu
ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego
ocena czynności sztucznego rozrusznika serca
ocena niedokrwienia mięśnia sercowego.
Na klatce piersiowej badanego nakleja się elektrody, które łączy się następnie odpowiednio oznakowanymi kablami z urządzeniem rejestrującym zapis EKG. Urządzenie przypinane jest najczęściej do paska, co umożliwia badanemu swobodne poruszanie się. Każdy rejestrator ma przycisk „EVENT”, służący do sygnalizowania przez badanego odczuwanych dolegliwości. Badany zobowiązany jest do prowadzenia w czasie rejestracji dziennika pacjenta, w którym nanoszone są ważniejsze wykonywane czynności i dolegliwości z zaznaczeniem godziny, w której wystąpiły. Badany informowany jest również przy zakładaniu rejestratora o terminie zgłoszenia celem zdjęcia aparatu. W czasie trwania rejestracji obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców, nie wolno używać poduszek i koców elektrycznych oraz manipulować w rejestratorze.

Posiadamy najnowszej generacji 3 rejestratory 3-kanałowe oraz 1 rejestrator 12-kanałowy.

HOLTER CIŚNIENIOWY

Holter ciśnieniowy, a właściwie ABPM – przyrząd docałodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi. Składa się z mankietu do zakładania na ramię, oraz sprzężonego z nim rejestratora.

Jest stosowany w przypadku diagnostyki nadciśnienia „białego fartucha” (czyli sytuacji, w której zdarzają się „skoki” ciśnienia związane ze stresem związanym z wizytą lekarską), w przypadku pacjentów z opornym na leczenie nadciśnieniem tętniczym, a także do monitorowania epizodów spadków ciśnienia (hipotensji)w przypadku leczenia nadciśnienia tętniczego.
Prawidłowe wartości ciśnienia uzyskanego w wyniku badania ABPM różnią się w zależności od fazy doby, w którym zostały zebrane. I tak wartości powyżej 130/85mmHg w fazie dziennej oraz powyżej 120/80mmHg w nocy są już uznawane za nieprawidłowe, ponadto ocenia się tzw. średnie całodobowe wartości ciśnienia tętniczego, gdyż
aktualnie uważa się, że wartości te lepiej korelują z określeniem stopnia rozwoju powikłań nadciśnienia tętniczego.
Ponadto uważa się, że brak spadku nocnych wartości ciśnienia tętniczego o 10 do 20 procent wiąże się z dodatkowo
zwiększonym ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych.

Posiadamy najnowszej generacji 2 rejestratory.